05.04.2022
Tính Năng - Tiền Trang May Mắn
17.08.2020
Tính Năng - Pháo Hoa Kinh Nghiệm
17.08.2020
Tính Năng - Hành Khất Đạo Sĩ
17.08.2020
Mật Báo Chiến Trường
17.08.2020
Phu Phụ Đồng Tâm
17.08.2020
Tính Năng - Đạo Tặc Quốc Khố
17.08.2020
Hoạt Động - Đạo Tặc Tinh Anh
17.08.2020
Tham gia nhận 1 bình Tiên Thảo Lộ 8h
17.08.2020
Tham gia nhận được 10.000.000 exp và Item quý giá.