12.03.2019
Tính Năng - Hành Khất Đạo Sĩ
18.11.2018
Tính Năng - Tiền Trang May Mắn
16.11.2018
Tính Năng - Đạo Tặc Quốc Khố
16.11.2018
Hoạt Động - Đạo Tặc Tinh Anh
16.11.2018
Tham gia nhận được 10.000.000 exp và Item quý giá.
16.11.2018
Tính Năng - Pháo Hoa Kinh Nghiệm
16.11.2018
Tham gia nhận 1 bình Tiên Thảo Lộ 8h
16.11.2018
Phu Phụ Đồng Tâm
16.11.2018
Mật Báo Chiến Trường